ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

พ 21101  สุขศึกษาและพลศึกษา1(แชร์บอล)        1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

พ 21102  สุขศึกษาและพลศึกษา2(ยิมนาสติค)1.0  หน่วยกิต   2  ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

พ 22101  สุขศึกษาและพลศึกษา3(กระบี่)            1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ 20204  ตะกร้อ                                     1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20214  ฮอกกี้                                       1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

พ 22102  สุขศึกษาและพลศึกษา4(กรีฑา)            1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ 20204  ตะกร้อ                                     1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20214  ฮอกกี้                                       1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

พ 23101  สุขศึกษาและพลศึกษา5(วอลเลย์บอล)    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ 20206  ฟุตซอล                                     1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20213  มวย                                         1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

พ 23102  สุขศึกษาและพลศึกษา6(ตะกร้อ)          1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

วิชาสาระเพิ่มเติม

พ 20206  ฟุตซอล                                     1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20213  มวย                                         1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

(รายวิชาเพิ่มเติม กำหนดตามความต้องการเของผู้เรียนและสถานศึกษา)

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

พ31101  สุขศึกษาและพลศึกษา1                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ31201 แบดมินตัน                                   0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ30214 ว่ายน้ำ1                                      2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ30211 เซปักตะกร้อ1                               2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

พ31102  สุขศึกษาและพลศึกษา2 0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ31202 คริกเก็ต                                      0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ30218 วู้ดบอล2                                     2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

 พ30219 เทนนิส2                                      2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

พ32101  สุขศึกษาและพลศึกษา3                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ32201 แฮนด์บอล                                   0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ30213 ฟุตซอล1                                     2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ30209 วอลเลย์บอล1                                2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา4                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ32202 ซอล์ฟบอล                                   0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30217  คริกเก็ต2                                   2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

 พ 30207  ฮอกกี้1                                     2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา5                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ33201 บาสเกตบอล                                 0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30210  บาสเกตบอล1                              2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

 พ 30220  แบดมินตัน2                                2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์        

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

พ 33102  สุขศึกษาและพลศึกษา6                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

รายวิชาเพิ่มเติม

พ33202  ฟุตบอล                                        0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30215  กอล์ฟ1                                     2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30221  เทควันโด2                                  2.0  หน่วยกิต    4  ชั่วโมง/สัปดาห์

(รายวิชาเพิ่มเติม กำหนดตามความต้องการเของผู้เรียนและสถานศึกษา)

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน

พ 21101  สุขศึกษาและพลศึกษา1                    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 21102  สุขศึกษาและพลศึกษา2                    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 22101  สุขศึกษาและพลศึกษา3                    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 22102  สุขศึกษาและพลศึกษา4                    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 23101  สุขศึกษาและพลศึกษา5                    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 23102  สุขศึกษาและพลศึกษา6                    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม             

พ 20201 ฟุตบอล                                      1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20202 วอลเลย์บอล                                 1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20203 บาสเกตบอล                                1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20204 ตะกร้อ                                       1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20205 แบดมินตัน                                  1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20206 ฟุตซอล                                      1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20207 กิจกรรมนันทนาการ                        1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20208 เปตอง                                        1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20209 เทนนิส                                      1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20210 คริกเก็ต                                      1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20211 เทเบิลเทนนิส                                1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20212 เทควันโด                                    1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20213 มวย                                          1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20214 ฮอกกี้                                        1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 20215 ศิลปป้องกันตัว                               1.0  หน่วยกิต    2  ชั่วโมง/สัปดาห์

 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

กลุ่มรายวิชาพื้นฐาน

พ 31101  สุขศึกษาและพลศึกษา1                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 31102  สุขศึกษาและพลศึกษา2                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 32101  สุขศึกษาและพลศึกษา3                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 32102  สุขศึกษาและพลศึกษา4                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 33101  สุขศึกษาและพลศึกษา5                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 33102  สุขศึกษาและพลศึกษา6                    0.5  หน่วยกิต    1  ชั่วโมง/สัปดาห์

กลุ่มรายวิชาเพิ่มเติม

พ 31201 แบดมินตัน                                  0.5 หน่วยกิต     1 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 31202 คริกเก็ต                                      0.5 หน่วยกิต     1 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 32201 แฮนด์บอล                                   0.5 หน่วยกิต     1 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 32202 ซอล์ฟบอล                                   0.5 หน่วยกิต     1 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 33201 บาสเกตบอล                                 0.5 หน่วยกิต     1 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 33202 ฟุตบอล                                         0.5 หน่วยกิต     1 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30201 คริกเก็ต1                                    1.0 หน่วยกิต     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30202 วู้ดบอล1                                     1.0 หน่วยกิต     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30203 เทนนิส1                                     1.0 หน่วยกิต     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30204 แบดมินตัน1                                 1.0 หน่วยกิต     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30205 ศิลปป้องกันตัว1                             1.0 หน่วยกิต     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30206 เทควันโด1                                   1.0 หน่วยกิต     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30207 ฮ็อกกี้1                                      1.0 หน่วยกิต     2 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30208 ฟุตบอล1                                    2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30209 วอลเลย์บอล1                               2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30210 บาสเกตบอล1                               2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30211 เซปักตะกร้อ1                                2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30212 กรีฑา1                                      2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30213 ฟุตซอล1                                    2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30214 ว่ายน้ำ1                                     2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30215 กอล์ฟ1                                      2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30216 เทเบิลเทนนิส1                              2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30217 คริกเก็ต2                                    2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30218 วู้ดบอล2                                     2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30219 เทนนิส2                                     2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30220 แบดมินตัน2                                 2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30221 เทควันโด2                                  2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30222 ฮ็อกกี้2                                      2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30223 คริกเก็ต3                                    2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30224 วู้ดบอล3                                     2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30225 เทนนิส3                                     2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30226 แบดมินตัน3                                 2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30227 ฮ็อกกี้3                                      2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์

พ 30228 ชุคบอล1                                    2.0 หน่วยกิต     4 ชั่วโมง/สัปดาห์