วันที่ 7 ธันวาคม 2560
มหาวิทยาลัยนอรด์ทกรุงเทพ สะพานใหม่

ชนิดกีฬาที่แข่งขัน

  1. แย้ลงรู ชาย 1 คน,หญิง 1 คน
  2. วิ่งเปี้ยวสวมกระสอบ ชาย 4 คน,หญิง 4 คน
  3. ตะกร้อวง ชาย 8 คน,หญิง 8 คน ใช้เวลา 3 นาที
  4. ชักกะเย่อ ชาย 5 คน,หญิง 5 คน
  5. พรมวิเศษ รวมชายหญิง 7 คน (ดึง 2 คน ยืน 5 คน)
  6. วิ่งชิงธง ชาย 5 คน,หญิง 4 คน
  7. กระโดดเชือกหมู่ รวมชายหญิง 10 คน (โดด 8 คน) ใช้เวลา 3 นาที